Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

A gazda- és kutyaoktatás alapját a felek közötti beszélgetések és közös gyakorlások adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A tréner az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a tréning folyamat minden fázisában nyíltan kezeli.
A tréning egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A tréner a Megbízó folyamatát, gyakorlatait kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó a kutyával való gyakorlással, a javaslatok betartásával viszi végbe.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektíven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a trénert, ill. annak munkamódszereit elfogadja.

1. A megállapodás tárgya

A megállapodás tárgya jelen megállapodás a tréningekhez a Megbízó és kutyája számára egyéni tréningek.

2. A Megbízott tréner felelőssége

2.1 A tréner titoktartást vállal.

2.2 A tréner elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a megállapodásban rögzített tréning feladat céljából használja fel.

2.3 A tréner elkötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit, egyeztetett gyakorlás videófelvételeket úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető.

2.4 A tréner elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.
Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon a trénerrel dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához, vagy egy másik trénerhez irányítja tovább a Megbízót.

3. A Megbízó felelőssége

3.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréning folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért.

3.2 A Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden a tréning keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

3.3 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kölcsön kapott felszereléseket legkésőbb a tréning végén épségben visszaszolgáltatja.

3.4 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kapott videófelvételeket, tematikát nem adhatja tovább vagy oszthatja meg nyilvános oldalakon.

3.5 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréningekről fotó/videófelvétel készülhet, amit a tréner nyilvánosan felhasználhat.

4. A tréningek helyszíne

4.1 Az egyéni tréningek helyszíne a Megbízó címe és környéke. Külön egyeztetés alapján más, a tréningcélokat segítő helyszínek is.

4.2 Csoportos foglalkozások esetében a tréner által meghirdetett helyszín(ek).

5. A tréning időkeretei és díjazása

5.1 A tréning első és utolsó időpontja az első alkalmon megállapításra kerül.

5.2 A tréningek 1-1,5 órát vesznek igénybe.

5.3 A megállapodás tárgyát képezi 6 előre meghatározott tréning alkalom, mely alkalmak heti egyszeri rendszerességgel vannak ütemezve.

5.4 Bármilyen jellegű időpont változás alapvetően legkésőbb a megelőző tréning témája kell legyen. A Megbízó és a tréner között megbeszélt időpontot a Megbízó legkésőbb 2 munkanappal az időpont előtt mondhatja le úgy, hogy a lemondás tudomásul vételéért a Megbízóé a felelősség.

5.5 Azok a tréningek, amelyeken a Megbízó lemondás nélkül nem jelenik meg, a megállapodásban megtartott tréningnek számítanak.

5.6 Jelen időkereteket kölcsönös egyeztetés után a felek megváltoztathatják. A változtatás azonban megköveteli az írásos formát.

5.7 A megállapodásban szereplő időkereten felül 1 tréning pótalkalom biztosított a Megbízó számára.

5.8 A tréning díjazásában a szerződő felek az előre meghatározott ár szerint állapodnak meg, melyet a Megbízó az első tréning alkalmon készpénzzel teljesít a Megbízottnak.

5.9 Részletfizetés esetén a Megbízó a 4. tréning alkalmon köteles rendezni a képzés 2. részletét.

6. A megállapodás felmondása

6.1 Jelen megállapodást a felek bármelyike határidő nélkül felmondhatja.

6.2 A felmondás írásban kell történjen.

6.3 Amennyiben a Megbízó vagy kutyája egészségügyi okokból kifolyólag kényszerül abbahagyni a képzést és orvosi igazolással igazolni tudja ezt, akkor a fennmaradó tréningek árát a tréner maradéktalanul visszafizeti.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a szolgáltatást a megállapodásban egyeztetett időkeretben tudja vállalni, idejével elköteleződik, más ügyfeleket nem vállal az adott időpontokra, így egyéb lemondási indok esetében nem jár pénz visszafizetés.

6.4 Csoportos foglalkozások esetén, ha a Megbízó a képzés kezdete előtti 2 hétben mondja vissza a részvételt, az előre meghatározott regisztrációs díj nem kerül visszafizetésre, de átvihető a következő képzésre.

7. Általános

7.1 A tréner a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a tréner a Megbízóról még anonimizált formában sem kezel.

7.2 Amennyiben jelen megállapodás valamelyik rendelkezése hatását veszti, attól a megállapodás további pontjai még érvényben maradnak. A megállapodás által nem rendezett kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

7.3 Minden kiegészítés és változtatás, amelyet a felek ebben a megállapodásban szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.

7.4 A felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton, mediálással rendezni.